ติดต่อเรา

คณะกรรมการดำเนินงาน

การแต่งตั้งกรรมการดําเนินการศิริราชมูลนิธิ

การแต่งตั้งกรรมการดำเนินการศิริราชมูลนิธิ ศิริราชมูลนิธิในระยะแรกภาระงานมีน้อย กรรมการที่บริหารสำนักงานมีรองประธาน กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการเหรัญญิก กรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ประจำอีกจำนวนหนึ่ง ต่อมามีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคมากขึ้น ภารกิจ ของมูลนิธิจึงเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะการบริหารการเงิน บัญชีและการคลัง งานธุรการ ทำให้ต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่ และใน พ.ศ. 2552 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ ในฐานะรองประธานกรรมการจึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการเพื่อช่วยให้การดำเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บทบาทและหน้าที่ กรรมการดำเนินการทำหน้าที่ช่วยการบริหารภายในสำนักงาน เรื่องสำคัญ ๆ
หลายเรื่องจากที่ประชุมกรรมการดำเนินการ ได้ถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ศิริราชมูลนิธิ เพื่อทราบขอความเห็นชอบ ข้อเสนอแนะ หรือขออนุมัติเพื่อนำไปดำเนินการต่อไป

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ
นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร

ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ
นายแพทย์เหลือพร ปุณณกันต์

กรรมการ

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ
นายแพทย์พิศิษฐ์ จิรวงศ์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายแพทย์ชัยวัฒน์ โมกขะเวส

กรรมการ

รองศาสตราจารย์
นายแพทย์ศิริพงศ์ สวัสดิ์มงคล

กรรมการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์วิเชียร ทองแตง

กรรมการและเลขานุการ


รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร กัลล์ประวิทธ์

กรรมการ

ศาสตราจารย์พิเศษ
นายแพทย์สรรใจ แสงวิเชียร

กรรมการ

รองศาสตราจารย์
นายแพทย์เชิดศักดิ์ ธีระบุตร

กรรมการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์อมร ลีลารัศมี

กรรมการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์สุรพล สุวรรณกูล

กรรมการ

รองศาสตราจารย์
นายแพทย์ศุภชัย รัตนมณีฉัตร

กรรมการ

รองศาสตราจารย์
นายแพทย์ปรัญญา สากิยลักษณ์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ
นายแพทย์อุดม คชินทร

กรรมการ

ศาสตราจารย์
นายแพทย์กีรติ เจริญชลวานิช

กรรมการ

ศาสตราจารย์
นายแพทย์ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล

กรรมการ

รองศาสตราจารย์
แพทย์หญิงนันทกร ทองแตง

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายแพทย์มนศักดิ์ ชูโชติรส

กรรมการ


ดร.วิไลพร เจตนจันทร์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานศิริราชมูลนิธิ

พลตำรวจเอก
นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานศิริราชมูลนิธิ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานศิริราชมูลนิธิ

สาส์นจากผู้บริหาร

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

คุณค่าของทุกสิ่งที่ท่านบริจาค ไม่เพียงมอบชีวิตใหม่แก่ผู้ป่วยด้อยโอกาส แต่ยังก่อประโยชน์แก่สังคม การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศ เป็นทานบารมี เพราะ “ผู้ให้คือผู้รับ”

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ
นายแพทย์เหลือพร ปุณณกันต์

กรรมการผู้จัดการ

ศิริราชมูลนิธิ​เป็นสะพานบุญ ที่ผู้มีใจเป็นกุศลได้ช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาส ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น