ติดต่อเรา

คณะกรรมการ

คณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ

คณะกรรมการศิริราชมูลนิธิประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งนอกและในคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล รายพระนามและรายนามคณะกรรมการ ฯ มีดังต่อไปนี้

องค์ประธานศิริราชมูลนิธิ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ
นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.
นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ
นายแพทย์เหลือพร ปุณณกันต์

กรรมการผู้จัดการ

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ
นายแพทย์พิศิษฐ์ จิรวงศ์

กรรมการและรองผู้จัดการ

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ
นายแพทย์อุดม คชินทร

กรรมการและรองผู้จัดการ


รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร กัลล์ประวิทธ์

กรรมการและผู้ช่วยผู้จัดการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์

กรรมการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา

กรรมการ


นายทวีเกียรติ กฤษณามระ

กรรมการ


ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

กรรมการ

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ
นายแพทย์ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์

กรรมการ

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ
นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์

กรรมการ


ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์

กรรมการ


หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล

กรรมการ

ศาสตราจารย์คลินิก
นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์

กรรมการ


นางชไมพร เจริญไกรกมล

กรรมการ


ดร.วิไลพร เจตนจันทร์

กรรมการ

พลตำรวจเอก
นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์

กรรมการ

ศาสตราจารย์
นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล

กรรมการ


นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

กรรมการ


แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ

กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.
นายแพทย์ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายแพทย์ชัยวัฒน์ โมกขะเวส

กรรมการและเหรัญญิก

รองศาสตราจารย์
นายแพทย์ศิริพงศ์ สวัสดิ์มงคล

กรรมการและรองเหรัญญิก

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์วิเชียร ทองแตง

กรรมการและเลขานุการ

องค์ประธานศิริราชมูลนิธิ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

รายชื่อคณะกรรมการ

ลำดับ

รายพระนาม – รายนาม

ตำแหน่ง

1

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์     

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

2

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร   

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

3

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง  

กรรมการ

4

นายแพทย์บุญ วนาสิน

กรรมการ

5

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี

กรรมการ

6

ศาสตราจารย์ ธานินทร์ กรัยวิเชียร

กรรมการ

7

ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช

กรรมการ

8

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี

กรรมการ

9

นายบุณยวัฒน์ อัศวราชิน

กรรมการ

10

พลเรือตรี นายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว

กรรมการ

11

นายแก้วขวัญ วัชโรทัย

กรรมการ

12

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

กรรมการ

13

นายอมเรศ ศิลาอ่อน

กรรมการ

14

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

กรรมการ

15

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา

กรรมการ

16

นายทวีเกียรติ กฤษณามระ

กรรมการ

17

ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

กรรมการ

18

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์

กรรมการ

19

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรินทร์ ธนพิพัฒนศิริ

กรรมการ

20

นางสาววิไลพร  บุณยฤทธิ์

กรรมการ

21

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์เหลือพร ปุณณกันต์   

กรรมการผู้จัดการ

22

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์พิศิษฐ์ จิรวงศ์            

กรรมการและรองผู้จัดการ

23

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ โมกขะเวส    

กรรมการและเหรัญญิก

24

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริพงศ์ สวัสดิ์มงคล

กรรมการและรองเหรัญญิก

25

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิเชียร ทองแตง

กรรมการและเลขานุการ

 

องค์ประธานศิริราชมูลนิธิ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

รายชื่อคณะกรรมการ

ลำดับ

รายพระนาม – รายนาม

ตำแหน่ง

1

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์     

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

2

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง  

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

3

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี

กรรมการ

4

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วีกิจ วีรานุวัตติ์

กรรมการ

5

ศาสตราจารย์ ธานินทร์ กรัยวิเชียร

กรรมการ

6

นายแก้วขวัญ วัชโรทัย

กรรมการ

7

ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช

กรรมการ

8

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี

กรรมการ

9

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์พิศิษฐ์ จิรวงศ์            

กรรมการ

10

นายศิรินทร์ นิมมานเหมินทร์

กรรมการ

11

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

กรรมการ

12

นายอมเรศ ศิลาอ่อน

กรรมการ

13

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

กรรมการ

14

นายบุณยวัฒน์ อัศวราชิน

กรรมการ

15

พลเรือตรี นายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว

กรรมการ

16

พลอากาศโท นายแพทย์กิตติ เย็นสุดใจ

กรรมการ

17

นางสาวแหวนดี อุทโท

กรรมการ

18

นายเอกกมล คีรีวัฒน์

กรรมการ

19

นายแพทย์บุญ วนาสิน

กรรมการผู้จัดการ

20

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ โมกขะเวส    

กรรมการและรองผู้จัดการ

21

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วีระพงษ์ ฉัตรานนท์    

กรรมการและเหรัญญิก

22

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์เหลือพร ปุณณกันต์   

กรรมการและรองเหรัญญิก

23

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์กัมปนาท พลางกูร

กรรมการและเลขานุการ

 

องค์ประธานศิริราชมูลนิธิ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

รายชื่อคณะกรรมการ

ลำดับ

รายพระนาม – รายนาม

ตำแหน่ง

1

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุด  แสงวิเชียร

รองประธานกรรมการคนที่ 1

2

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สำราญ วังศพ่าห์

รองประธานกรรมการคนที่ 2

3

ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม ลิ่มวงศ์

กรรมการ

4

นายแก้วขวัญ วัชโรทัย

กรรมการ

5

นายจรูญ สีบุญเรือง

กรรมการ

6

ศาสตราจารย์ ธานินทร์ กรัยวิเชียร

กรรมการ

7

นางสาวนพรัตน์ สุรพิพิธ

กรรมการ

8

นายประวิทย์ คล่องวัฒนกิจ

กรรมการ

9

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี

กรรมการ

10

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสงค์ ตู้จินดา

กรรมการ

11

ศาสตราจารย์ หลวงพิณพากย์พิทยาเภท

กรรมการ

12

นายเยื่อ สุสายัณห์

กรรมการ

13

ศาสตราจารย์ นายแพทย์โรจน์ สุวรรณสุทธิ

กรรมการ

14

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์

กรรมการ

15

นายแพทย์วิรัช มรรคดวงแก้ว

กรรมการ

16

นางสงวนสุข ฉันทวงศ์

กรรมการ

17

นายสนอง ตู้จินดา

กรรมการ

18

ศาสตราจารย์ นายแพทย์เสนอ อินทรสุขศรี

กรรมการ

19

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชัย บวรกิตติ

กรรมการ

20

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดม โปษะกฤษณะ

กรรมการ

21

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ดิเรก พงศ์พิพัฒน์

กรรมการผู้จัดการ

22

รองศาตราจารย์ นายแพทย์สลิล ศุขโรจน์

กรรมการและเหรัญญิก

23

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภูเก็ต วาจานนท์

กรรมการและเลขานุการ

 

สาส์นจากผู้บริหาร

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

คุณค่าของทุกสิ่งที่ท่านบริจาค ไม่เพียงมอบชีวิตใหม่แก่ผู้ป่วยด้อยโอกาส แต่ยังก่อประโยชน์แก่สังคม การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศ เป็นทานบารมี เพราะ “ผู้ให้คือผู้รับ”

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ
นายแพทย์เหลือพร ปุณณกันต์

กรรมการผู้จัดการ

ศิริราชมูลนิธิ​เป็นสะพานบุญ ที่ผู้มีใจเป็นกุศลได้ช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาส ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น