ติดต่อเรา

บุคลากร

โรงพยาบาลศิริราช

นางสาวพรทิพย์ ดีมานพ

หัวหน้าฝ่ายรับบริจาค

นางพรพิมล บัวศรี

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายรับบริจาค

นางยุวดี เอนอ่อน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับบริจาค

นางชุดาภรณ์ บุรีรักษ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับบริจาค

นางสาวพรสุดา มาบิดา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับบริจาค

นางสาววามรินทร์ เสถียรทิพย์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับบริจาค

นางสาวสุมณฑา น้อยบุญเติม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับบริจาค

นางสาวรัชฎาภรณ์ เชื้อพิพัฒน์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับบริจาค

นางสาวชลลดา วิเศษศรัณย์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับบริจาค

นางสาวจริยา เรืองนก

เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับบริจาค

นางสาวนรินทร์ลักษณ์ พันธ์ศรี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับบริจาค

นางสาวณัฐนรี โรจนวิชัย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับบริจาค

นางสาวฐิตาภา สุวรรณโน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับบริจาค

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

นายทรงวุฒิ ม่วงเจริญ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับบริจาค

นางสาวพิไลลักษณ์ นิ้มเจริญโรจน์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับบริจาค