ติดต่อเรา

ประเภทของผู้อุปการะ

ประเภทของผู้อุปการะ

การสมนาคุณผู้อุปการะ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้อุปการะ คือ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อันเนื่องมาจาก บริจาคเงิน ที่ดิน สิ่งของ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นประโยชน์สำหรับกิจกรรมของคณะ ฯ ตามจำนวนที่กำหนดไว้ โดยไม่รวมผู้บริจาคโลหิตเป็นการกุศล เนื่องจากมีประกาศแยกอีกฉบับหนึ่ง

 • ผู้อุปการะสามัญ คือ ผู้บริจาคตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2,000,000 บาท
 • ผู้อุปการะวิสามัญ คือ ผู้บริจาคตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10,000,000 บาท 
 • ผู้อุปการะกิตติมศักดิ์ แบ่งเป็น
  ผู้อุปการะกิตติมศักดิ์ 1 – ผู้บริจาคตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 20,000,000 บาท
  ผู้อุปการะกิตติมศักดิ์ 2 – ผู้บริจาคตั้งแต่ 20,000,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 40,000,000 บาท
  ผู้อุปการะกิตติมศักดิ์ 3 – ผู้บริจาคตั้งแต่ 40,000,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 50,000,000 บาท
 • ผู้อุปการะกิตติมศักดิ์พิเศษ คือ ผู้ที่บริจาคตั้งแต่ 50,000,000 บาทขึ้นไป
 • ผู้อุปการะสมทบ คือ บุคคลที่ผู้อุปการะกิตติมศักดิ์ 1,2,3 หรือผู้อุปการะกิตติมศักดิ์พิเศษ ได้ยื่นเรื่องขอแต่งตั้งตามแบบที่คณะ ฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ ไม่จำกัดต้องเป็นบุคคลในครอบครัว แต่รวมแล้วไม่เกิน 3 ท่าน

 

หมายเหตุ  สิทธิประโยชน์ของผู้อุปการะจะเริ่มภายหลังการบริจาคแล้ว 30 วัน

เอกสารเพิ่มเติม