ติดต่อเรา

กองทุนโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติฯ

D003283

             การผ่าตัดต้อกระจกสำหรับผู้ป่วยยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล ทำให้ผู้ป่วยต้อกระจกสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้มากขึ้น ลดระยะเวลาการรอคอยการผ่าตัด ช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากต้อกระจกได้โดยเฉพาะโรคต้อหิน ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ ลดการเป็นภาระของครอบครัวและสังคม

 

 

ช่องทางบริจาคอื่น ๆ

ท่านสามารถร่วมบริจาคผ่านเว็บไซต์ศิริราชมูลนิธิ หรือตรวจสอบช่องทางการบริจาคแบบอื่นๆ
เช่น การบริจาคแบบตัดบัตรเครดิตรายเดือน การบริจาคด้วยตนเอง ฯลฯ ได้ที่

ช่องทางบริจาคทั้งหมด

กองทุนโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติฯ

จำนวนเงินที่ประสงค์บริจาค (บาท)

(ยอดบริจาคขั้นต่ำเพื่อออกใบเสร็จ 100 บาท)

กองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคติดต่อ

เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

เร่งด่วน

D004307

เพื่อปกป้องและป้องกันกลุ่มเป้าหมายเยาวชนและประชาชนไทยจากการติดเชื้อเอชไอวี โดยมุ่งเน้นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ให้การปรึกษา จัดส่งชุดตรวจหาเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง เชื่อมต่อสู่สถานพยาบาล

กองทุนเพื่อการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

เร่งด่วน

D707070

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราชที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการรักษา