ติดต่อเรา

กองทุนสร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ระยะที่ 2)

D003884

         สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลมีมติให้ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 การรวมกันของทั้งสององค์กร นับเป็นการประสานเกื้อกูลซึ่งกันและกัน กล่าวคือ โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งอยู่ภายใต้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีการรักษาแบบตติยภูมิ (อาการรุนแรง ซับซ้อน) และมีพันธกิจในการให้บริการต่อเนื่อง ครอบคลุมพื้นที่เขต 5 (นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์) ในขณะที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก ให้บริการทางการแพทย์ทั่วไป และการรักษาเฉพาะทางในระดับทุติยภูมิ ประกอบกับสถานที่ตั้งอยู่ระหว่างโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลในเขต 5 การรวมกันจะทำให้เกิดการพัฒนาการรักษาพยาบาลและการเชื่อมต่อการให้บริการระบบสาธารณสุขของเขต 5 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งเพิ่มศักยภาพด้านการเรียนการสอนและการฝึกอบรม รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารโรงพยาบาลแบบองค์รวม เพื่อประโยชน์แก่ผู้ป่วยให้ได้รับบริการอย่างเท่าเทียมและครบวงจร 

 

“ศิริราช-กาญจนา” โรงพยาบาลเพื่อประชาชน

 

 

          โรงพยาบาลศิริราชมีความมุ่งมั่นหาแนวทางในการรักษาผู้ป่วยจำนวนมาก ท่ามกลางทรัพยากรที่มีจำกัด ทั้งเรื่องสถานที่บุคลากร และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนคนไทย ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาได้ทั่วถึงมากขึ้น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงได้มุ่งเน้นการบริหารจัดการเชิงรุก เพิ่มศักยภาพ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกในการรักษาพยาบาล โดยการให้การสนับสนุนด้านวิชาการ เชื่อมโยงองค์ความรู้และฝึกฝนอบรมต่อยอดวิชาชีพ เช่นกัน

 

เพิ่มโอกาส ให้คนไทยเข้าถึงการรักษา

 

         “ศิริราช-กาญจนา” คือโรงพยาบาลเพื่อประชาชน โดยโรงพยาบาลศิริราชและศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ทำหน้าที่ เติมเต็มซึ่งกันและกัน ทั้งเพิ่มสถานที่บุคลากร และอุปกรณ์ในการรองรับผู้ป่วย พร้อมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งประชาชนสามารถรับการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

 

วัตถุประสงค์

  • ขยายการให้บริการของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
  • เป็นที่รองรับการให้บริการด้านสาธารณสุขของเครือข่ายการให้บริการสุขภาพในเขต 5 จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
  • เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา วิจัย ดูงาน ของบุคลากรด้านสาธารณสุข
  • เป็นสถานที่ให้บริการที่มีการผสมผสานทางด้านการแพทย์ เพื่อพัฒนาในมิติต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งสร้างเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู

 

ช่องทางบริจาคอื่น ๆ

ท่านสามารถร่วมบริจาคผ่านเว็บไซต์ศิริราชมูลนิธิ หรือตรวจสอบช่องทางการบริจาคแบบอื่น ๆ
เช่น การบริจาคแบบตัดบัตรเครดิตรายเดือน การบริจาคด้วยตนเอง ฯลฯ ได้ที่

ช่องทางบริจาคทั้งหมด

กองทุนสร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ระยะที่ 2)

จำนวนเงินที่ประสงค์บริจาค (บาท)

(ยอดบริจาคขั้นต่ำเพื่อออกใบเสร็จ 100 บาท)

กองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคติดต่อ

เร่งด่วน

สร้างอาคาร

สนับสนุนเครื่องมือแพทย์

D004307

เพื่อปกป้องและป้องกันกลุ่มเป้าหมายเยาวชนและประชาชนไทยจากการติดเชื้อเอชไอวี โดยมุ่งเน้นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ให้การปรึกษา จัดส่งชุดตรวจหาเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง เชื่อมต่อสู่สถานพยาบาล

กองทุนเพื่อการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

เร่งด่วน

สร้างอาคาร

สนับสนุนเครื่องมือแพทย์

D707070

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราชที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการรักษา