ติดต่อเรา

กองทุนศิริราชเพื่อผู้สูงวัย

D003969

         สร้างขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมโดยสหสาขาวิชาชีพ โดยให้บริการทางการแพทย์ที่เน้นการดูแลระยะกลางมีการทำงานวิจัย และฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุแบบองค์รวมเพื่อให้ยังคงมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

 

 

ที่ตั้งโครงการ

         ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีพื้นที่ 25 ไร่ ตั้งอยู่ ณ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยได้รับบริจาคที่ดินจากคุณสัมพันธ์และคุณวรุณี อยู่พูนทรัพย์ งบประมาณค่าก่อสร้างเป็นจำนวน 1,783 ล้านบาท ส่วนหนึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และยังต้องการการสนับสนุนจากประชาชนอีกจำนวนมาก

 

การดูแลในสถานพยาบาลระยะกลาง (Intermediate Care)

          สำหรับเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยสูงอายุ และญาติผู้ดูแลหลังพ้นการเจ็บป่วยระยะเฉียบพลันเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจให้ความรู้ด้านการดูแลและส่งเสริมให้ผู้ป่วยกลับสู่การใช้ชีวิตตามปกติ ลดภาวะพึ่งพิงและอัตราการกลับมารักษาในโรงพยาบาลซ้ำ เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ป่วยและญาติ รวมถึงผู้ดูแล

 

บริการผู้ป่วยนอก

  • คลินิกผู้สูงอายุเฉพาะด้าน
  • บริการดูแลผู้สูงอายุรายวัน (Day care)
  • สถานพยาบาลแบบไม่พักค้าง (Day hospital)
  • คลินิกแพทย์แผนไทย

 

ศูนย์สูงวัยสุขภาพดี (Wellness center)

            ศูนย์จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพทั้งสุขภาพกายใจ เศรษฐกิจและสังคม

 

ช่องทางบริจาคอื่น ๆ

ท่านสามารถร่วมบริจาคผ่านเว็บไซต์ศิริราชมูลนิธิ หรือตรวจสอบช่องทางการบริจาคแบบอื่น ๆ
เช่น การบริจาคแบบตัดบัตรเครดิตรายเดือน การบริจาคด้วยตนเอง ฯลฯ ได้ที่

ช่องทางบริจาคทั้งหมด

กองทุนศิริราชเพื่อผู้สูงวัย

จำนวนเงินที่ประสงค์บริจาค (บาท)

(ยอดบริจาคขั้นต่ำเพื่อออกใบเสร็จ 100 บาท)

กองทุนเพื่อการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ ๙

สนับสนุนเครื่องมือแพทย์

สร้างอาคาร

เร่งด่วน

D707070

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราชที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการรักษา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ ๙

กองทุนโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติฯ

สนับสนุนเครื่องมือแพทย์

สร้างอาคาร

เร่งด่วน

D003283

เพื่อการผ่าตัดต้อกระจกให้กับผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลการรักษาพยาบาลในทุก ๆ ปี ได้รับการรักษาและกลับมามองเห็นได้อีกครั้ง