ติดต่อเรา

กองทุนสนับสนุนการรักษามะเร็งปอดด้วยการแพทย์แม่นยำ

D004298

        โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประชากรไทย มะเร็งยังเป็นโรคที่มีภาระค่าใช้จ่ายสูงในการดูแลรักษาผู้ป่วย การค้นหา, ป้องกัน หรือให้การรักษาโรคมะเร็งที่ได้ผลดีอย่างทันท่วงที จะช่วยลดอัตราการเจ็บป่วย, เพิ่มคุณภาพชีวิตโดยรวม, ลดค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม, ลดภาระทางครอบครัวและสังคมในการดูแลผู้ป่วย และดำรงสุขภาพของประชากรวัยสูงอายุให้แข็งแรงได้ยาวนานขึ้น

 

        ปัจจุบันความก้าวหน้าในการศึกษาทางพันธุศาสตร์ พบว่ามะเร็งเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมในเซลล์ของอวัยวะนั้น ๆ นำไปสู่การพัฒนายาใหม่ที่ออกฤทธิ์มุ่งเป้าจำเพาะต่อยีนที่ผิดปกตินั้น ๆ ส่งผลให้การรักษามะเร็งด้วยยาแบบแม่นยำได้ผลตอบสนองดีขึ้น มีผลข้างเคียงต่อการรักษาน้อยกว่ายาเคมีบำบัดดั้งเดิม ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเหล่านี้มีผลการรักษาดีขึ้นมาก

 

         มะเร็งปอดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของกลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง ประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งปอดรายใหม่ราว 23,000 รายต่อปี การรักษาด้วยยามุ่งเป้าและภูมิคุ้มกันบำบัดที่จำเพาะต่อยีน ส่งผลให้ผู้ป่วยมะเร็งปอดมีผลการรักษาและคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีอัตรารอดชีวิตสูงขึ้น ได้ผลดีกว่าการรักษาแบบเดิมที่ผ่านมาด้วยเคมีบำบัด

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาความพร้อมด้านการตรวจยีนมะเร็งแบบครอบคลุมซึ่งยังไม่เคยมีการให้บริการแบบครบวงจรเช่นนี้ในสถานพยาบาลภาครัฐมาก่อน ทำให้ตรวจหายีนมะเร็งกลายพันธุ์ทุกยีนได้รวดเร็ว สามารถเลือกใช้ยาต้านมะเร็งมุ่งเป้าหรือภูมิคุ้มกันบำบัดตามผลตรวจได้ทันที  ทำให้ผลลัพธ์ของการรักษาดีขึ้น อย่างไรก็ดี ผู้ป่วยมะเร็งปอดยังมีโอกาสการเข้าถึงการรักษาด้วยยากลุ่มดังกล่าวได้น้อย เนื่องจากยามีราคาสูง และสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพไม่ครอบคลุม

 

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงมีโครงการรักษามะเร็งปอดด้วยการแพทย์แม่นยำ เพื่อผลักดันให้เกิดการรักษามะเร็งปอดแบบแม่นยำที่ได้ผลดี เป็นต้นแบบของการรักษามะเร็งปอดแนวใหม่ และใช้ข้อมูลนำเสนอต่อกองทุนสุขภาพของประเทศ ในการพิจารณาเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่อไป โดยการขับเคลื่อนโครงการในระยะต้นมีความจำเป็นต้องการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในส่วนที่นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์กองทุนสุขภาพของผู้ป่วย จำนวน 123 ล้านบาท สำหรับรองรับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งปอดในโครงการ 150 ราย โดยท่านสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนผ่านศิริราชมูลนิธิ ชื่อกองทุน “กองทุนสนับสนุนการรักษามะเร็งปอดด้วยการแพทย์แม่นยำ” รหัสกองทุน D004298 เงินบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีสูงสุด 2 เท่าตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์สำหรับผู้บริจาค เช่น ผู้อุปการะคุณคณะฯ, เครื่องราชอิสริยาภรณ์, การลดหย่อนค่ารักษาพยาบาล, การจัดพิธีรับมอบเงินบริจาค และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของมูลนิธิ / คณะ ฯ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมการบริจาคได้ที่เว็บไซต์ศิริราชมูลนิธิ https://www.sirirajfoundation.org

ช่องทางบริจาคอื่น ๆ

ท่านสามารถร่วมบริจาคผ่านเว็บไซต์ศิริราชมูลนิธิ หรือตรวจสอบช่องทางการบริจาคแบบอื่น ๆ
เช่น การบริจาคแบบตัดบัตรเครดิตรายเดือน การบริจาคด้วยตนเอง ฯลฯ ได้ที่

ช่องทางบริจาคทั้งหมด

กองทุนสนับสนุนการรักษามะเร็งปอดด้วยการแพทย์แม่นยำ

จำนวนเงินที่ประสงค์บริจาค (บาท)

(ยอดบริจาคขั้นต่ำเพื่อออกใบเสร็จ 100 บาท)

กองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคติดต่อ

การศึกษา

เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

เร่งด่วน

D004307

เพื่อปกป้องและป้องกันกลุ่มเป้าหมายเยาวชนและประชาชนไทยจากการติดเชื้อเอชไอวี โดยมุ่งเน้นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ให้การปรึกษา จัดส่งชุดตรวจหาเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง เชื่อมต่อสู่สถานพยาบาล

กองทุนเพื่อการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

การศึกษา

เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

เร่งด่วน

D707070

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราชที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการรักษา