ติดต่อเรา

กองทุนธงวันมหิดล

D111111

หมายเหตุ : ท่านจะได้รับธงที่ระลึกวันมหิดล เมื่อทำการบริจาคตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และเลือก ‘ใช่’ ในช่องประสงค์ขอรับใบเสร็จเท่านั้น โดยทางมูลนิธิจะทำการจัดส่งธงผืนที่ระลึกหรือจนกว่าธงผืนจะหมดพร้อมกับใบเสร็จบริจาคเป็นลำดับถัดไป

         แรกเริ่ม “วันมหิดล” พิธีวันมหิดลเริ่มโดยสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช ภายหลังจากที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชเสด็จทรงเปิดพระบรมรูปสมเด็จพระราช บิดา เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2493 แล้ว ในวันที่ 24 กันยายนปีเดียวกัน สโมสร นักศึกษาแพทย์ศิริราช และนักศึกษาพยาบาล โดยการนำของ นายบุญเริ่ม สิงหเนตร นายกสโมสร นักศึกษาแพทย์ และ น.ส.ชายัญ ปรักกะมะกุล หัวหน้านักศึกษาพยาบาล นำนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาล ตั้งแถวตามถนนจักรพงษ์ หน้าพระบรมรูป สมเด็จพระราชบิดา จากนั้นหัวหน้านักศึกษาวาง พวงมาลา แล้วผู้แทนนักศึกษาอ่านฉันท์ ทูลกระหม่อมสดุดีอศิรวาท ซึ่งประพันธ์โดย นายภูเก็ต วาจานนท์ หลังจากนั้น ศ.นพ.สุด แสงวิเชียร และ ศ.นพ.เติม บุนนาค วางพวงมาลาของคณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

         ในวันที่ 24 กันยายนของทุกปี บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก ภายในโรงพยาบาล ศิริราช จะมีหน่วยงานจากทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 250 หน่วยงาน มาร่วมพิธีถวายพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระบรมราชชนก เพื่อเฉลิม พระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระองค์ท่านกันเป็นจำนวนมาก

 

         เมื่อ พ.ศ.2503 ศ.นพ.กษาณ จาติกวนิช ผอ.ร.พ.ศิริราช ได้เสนอให้ศิริราชมีการจำหน่าย “ธงวันมหิดล” เพื่อให้ประชาชนทุกเศรษฐานะมีส่วนเกื้อกูลผู้ป่วยยากไร้ของ ร.พ.ศิริราช ในปีแรก มีการจำหน่ายธง ขนาดกลาง ราคา 10 บาท และธงเล็กทำด้วยริบบิ้น ราคา 1 บาท นักศึกษา ทุกหมู่เหล่าในวิทยาเขตศิริราช ได้ช่วยกันออกไปจำหน่าย ซึ่งรายได้ ทั้งหมดนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ การรักษาพยาบาลและเครื่องอำนวยความสุขแก่ผู้ป่วยยากไร้

         โดยในครั้งแรกแบบธงเป็นรูปสามเหลี่ยม มีรูปพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก พิมพ์อยู่ ตรงกลางผืนเช่นเดียวกับในปัจจุบัน แต่พิมพ์เป็นรูปสีเขียวบนผ้าขาว ส่วนลักษณะธงเป็นผ้าต่วน สีขาว ประทับตราพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก สีเขียว พร้อมอักษรล้อมว่า “ที่ระลึก วันมหิดล 24 กันยายน – โรงพยาบาลศิริราช” โดยหลังจากได้ทำธงขึ้นในปีแรกนั้น มีผู้ให้การบริจาค มากถึง 69,758 บาท 45 สตางค์ (เงินบริจาคในวันที่ 24 กันยายนเพียงวันเดียว)

         ต่อมาใน พ.ศ.2509 เริ่มใช้สีธงตามวันในสัปดาห์ที่ตรงกับวันที่ 24 กันยายน โดยในปีนั้น ตรงกับวันเสาร์ จึงผลิตธงด้วยผ้าสักหลาดสีม่วงขึ้นเป็นครั้งแรก และใช้หลักการดังกล่าว มาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาภายหลัง ยกเลิกการผลิตริบบิ้น และเปลี่ยนมาเป็นแผ่นสติกเกอร์ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีต่าง ๆ ซึ่งมีภาพและข้อความ เช่นเดียวกันขึ้นทดแทน รวมถึงกลุ่ม นักศึกษาแพทย์และนักเรียนพยาบาล ก็จัดเพิ่มวันออกหน่วยรับบริจาค เนื่องจากมีผู้บริจาคมากขึ้นเรื่อย ๆ ใน พ.ศ.2520 การออกรับบริจาคได้ผลดีเกินคาด มีธงไม่เพียงพอ “กลุ่มอาสามหาวิทยาลัย มหิดล” (ก่อตั้งเมื่อ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2510 ด้วยชื่อเริ่มต้นว่า กลุ่มอาสา มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์) ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษา จากทุกคณะ และทุกวิทยาเขตจึงอาสาทำธงให้ โดยระดมทำอยู่ 2 วัน 2 คืน จนมีธงพอ จำหน่าย ในวันที่ 23 กันยายน ในปีนั้น ปีต่อมาคณะกรรมการ จำหน่ายธงวันมหิดล จึงมีมติให้จ้างกลุ่มอาสาฯ ทำธงแทนจ้างบริษัทเอกชน เพราะเล็งเห็นว่า นักศึกษาทำได้ดี เทียบเท่ามืออาชีพ และยังเป็นการ สนับสนุนการทำกิจกรรมของนักศึกษา ธงที่ระลึกวันมหิดลที่กลุ่มอาสาฯ ควบคุมและจัดทำนั้น ผลิตจำนวนไม่ต่ำกว่า 100,000 ผืนในทุก ๆ ปี และตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 เป็นต้นมา ผลิตไม่ต่ำกว่า 120,000 ผืน 

         เงินรายได้จากการรับบริจาคทั้งหมด จะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรักษา ผู้ป่วยของ รพ.ศิริราช โดยมีคณะกรรมการจัดสรรเงินธงวันมหิดล เป็นผู้พิจารณา อนุมัติรายการเครื่องมือและ อุปกรณ์การแพทย์ ตามความจำเป็นเร่งด่วน โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชเป็นประธาน จัดสรร ซึ่งใน พ.ศ.2558 เงินจากกระป๋องรับบริจาคได้ถูกนำไปจัดสรรซื้ออุปกรณ์การแพทย์มากมาย

กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดตาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (Microscope)

        ใช้สำหรับช่วยในการผ่าตัดตาและดูเนื้อเยื่อขนาดเล็กได้อย่าง มีประสิทธิภาพ สามารถขยายภาพ โฟกัสภาพได้อย่างคมชัด และมีระยะความลึกในการดูเนื้อเยื่อ ที่หลากหลายของตา

เครื่องเอกซ์เรย์เคลื่อนที่ชนิดซีอาร์มหรือฟลูออโรสโคป

        ใช้สำหรับช่วยในการผ่าตัดตาและดูเนื้อเยื่อขนาดเล็กได้อย่าง มีประสิทธิภาพ สามารถขยายภาพ โฟกัสภาพได้อย่างคมชัด และมีระยะความลึกในการดูเนื้อเยื่อ ที่หลากหลายของตา

กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาและฉีดสีพร้อมประมวลผล

         ใช้สำหรับช่วยในการผ่าตัดตาและดูเนื้อเยื่อขนาดเล็กได้อย่าง มีประสิทธิภาพ สามารถขยายภาพ โฟกัสภาพได้อย่างคมชัด และมีระยะความลึกในการดูเนื้อเยื่อ ที่หลากหลายของตา

เครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยก๊าซอาร์กอนและระบบคีบ และอุดเส้นเลือด

         ใช้สำหรับช่วยในการผ่าตัดตาและดูเนื้อเยื่อขนาดเล็กได้อย่าง มีประสิทธิภาพ สามารถขยายภาพ โฟกัสภาพได้อย่างคมชัด และมีระยะความลึกในการดูเนื้อเยื่อ ที่หลากหลายของตา

 

 

ช่องทางบริจาคอื่น ๆ

ท่านสามารถร่วมบริจาคผ่านเว็บไซต์ศิริราชมูลนิธิ หรือตรวจสอบช่องทางการบริจาคแบบอื่น ๆ
เช่น การบริจาคแบบตัดบัตรเครดิตรายเดือน การบริจาคด้วยตนเอง ฯลฯ ได้ที่

ช่องทางบริจาคทั้งหมด

กองทุนธงวันมหิดล

จำนวนเงินที่ประสงค์บริจาค (บาท)

(ยอดบริจาคขั้นต่ำเพื่อออกใบเสร็จ 100 บาท)

กองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคติดต่อ

สนับสนุนเครื่องมือแพทย์

D004307

เพื่อปกป้องและป้องกันกลุ่มเป้าหมายเยาวชนและประชาชนไทยจากการติดเชื้อเอชไอวี โดยมุ่งเน้นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ให้การปรึกษา จัดส่งชุดตรวจหาเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง เชื่อมต่อสู่สถานพยาบาล

กองทุนเพื่อการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

สนับสนุนเครื่องมือแพทย์

D707070

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราชที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการรักษา