ติดต่อเรา

กองทุนเพื่อการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

D707070

         ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีผู้ป่วยด้อยโอกาสจำนวนมาก ซึ่งเป็นโรคที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงและต้องทำการรักษาพยาบาลด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง ที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงยาก (High Cost High Technology) และผู้ป่วยเหล่านี้ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายได้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสให้เพิ่มโอกาสรอดและมีชีวิตให้มากที่สุด ซึ่งผู้ป่วยหลายรายเป็นโรคมากกว่า 1 ชนิด ที่ต้องทำการรักษาอย่างทันท่วงที

         โดยการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่ได้รับการอนุมัติในหลักการจะกระจายไปยัง 13 ภาควิชาและศูนย์ภาคีเครือข่ายย่อยต่าง ๆ อาทิ โครงการการรักษาผู้ป่วยโดยการใส่ลิ้นหัวใจ Pulmonary Valve ผ่านสายสวนหัวใจแทนการผ่าตัด ในผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ซึ่งต้องใช้งบประมาณเฉลี่ยสูงถึง 1,050,000 บาท/ราย, โครงการการรักษาโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองด้วยการใช้ท่อค้ำยันชนิดพิเศษ (Flow Diverter) ที่ใช้งบประมาณเฉลี่ย 405,000 บาท/ราย, โครงการการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะการทำงานของปอดและหัวใจผิดปกติรุนแรงเฉียบพลันด้วยเครื่องปอดและหัวใจเทียม ใช้งบเฉลี่ย 300,000 บาท/ราย และโครงการการส่องกล้องทางเดินน้ำดี เพื่อรักษาโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น การสลายนิ่วในท่อน้ำดีด้วยเลเซอร์ผ่านกล้อง Digital single operator cholangiopancreatoscopy ใช้งบเฉลี่ย 140,000 บาท/ราย เป็นต้น

         ขณะนี้ยังมีผู้ป่วยที่ยังคงมีความจำเป็นต้องใช้ High Cost High Technology ในการรักษาอีกเป็นจำนวนมาก

ช่องทางบริจาคอื่น ๆ

ท่านสามารถร่วมบริจาคผ่านเว็บไซต์ศิริราชมูลนิธิ หรือตรวจสอบช่องทางการบริจาคแบบอื่น ๆ
เช่น การบริจาคแบบตัดบัตรเครดิตรายเดือน การบริจาคด้วยตนเอง ฯลฯ ได้ที่

ช่องทางบริจาคทั้งหมด

กองทุนเพื่อการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

จำนวนเงินที่ประสงค์บริจาค (บาท)

(ยอดบริจาคขั้นต่ำเพื่อออกใบเสร็จ 100 บาท)

กองทุนผ่าตัดปอดด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

เร่งด่วน

เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

D004339

เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายผู้ป่วยมะเร็งปอดและช่องอกที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้เข้าถึงการผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ เป็นต้น เพื่อช่วยจัดหาอุปกรณ์สำหรับผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีมูลค่าสูง และเพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัยต่อยอดสำหรับการผ่าตัดรักษาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับประเทศไทย

กองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคติดต่อ

เร่งด่วน

เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

D004307

เพื่อปกป้องและป้องกันกลุ่มเป้าหมายเยาวชนและประชาชนไทยจากการติดเชื้อเอชไอวี โดยมุ่งเน้นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ให้การปรึกษา จัดส่งชุดตรวจหาเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง เชื่อมต่อสู่สถานพยาบาล