ติดต่อเรา

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายบัญชี

โทรศัพท์: 02-414-1414 ต่อ 109, 123-124, 131

อีเมล:  [email protected]

ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ
ระเบียบศิริราชมูลนิธิ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2563
ระเบียบศิริราชมูลนิธิ ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ระเบียบศิริราชมูลนิธิ ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
ระเบียบศิริราชมูลนิธิ ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 แก้ไขเพิ่มเติม 4 กรกฎาคม พ.ศ.2566
ระเบียบศิริราชมูลนิธิ ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
ระเบียบศิริราชมูลนิธิ ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 แก้ไขเพิ่มเติม 4 กรกฎาคม พ.ศ.2566
ระเบียบศิริราชมูลนิธิ ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563
ระเบียบศิริราชมูลนิธิ ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2563
แจ้งปรับเปลี่ยนการเบิกในระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ลว24ธค2563
แจ้งกำหนดการรับเอกสารเบิกจ่ายและกำหนดการโอนเงิน
แจ้งเอกสารประกอบบันทึกการขอเบิก ลว27เม.ย.65