ติดต่อเรา

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ
ระเบียบศิริราชมูลนิธิ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2563
ระเบียบศิริราชมูลนิธิ ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ระเบียบศิริราชมูลนิธิ ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
ระเบียบศิริราชมูลนิธิ ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 แก้ไขเพิ่มเติม 4 กรกฎาคม พ.ศ.2566
ระเบียบศิริราชมูลนิธิ ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
ระเบียบศิริราชมูลนิธิ ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 แก้ไขเพิ่มเติม 4 กรกฎาคม พ.ศ.2566
ระเบียบศิริราชมูลนิธิ ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563
ระเบียบศิริราชมูลนิธิ ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2563
แจ้งปรับเปลี่ยนการเบิกในระเบียบว่าด้วยการพัสดุลว24ธค2563
แจ้งกำหนดการรับเอกสารเบิกจ่ายและกำหนดการโอนเงิน
แจ้งเอกสารประกอบบันทึกการขอเบิก ลว27เม.ย.65
ฝ่ายบัญชี
แบบฟอร์มตรวจสอบรายการ (check list) เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินศิริราชมูลนิธิ
แบบฟอร์มตรวจสอบรายการ (check list) เอกสารประกอบการ ยืม - คืน เงินทดรองจ่ายศิริราชมูลนิธิ
แบบฟอร์มตรวจสอบรายการ (check list) เอกสารประกอบการเบิกค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ และเงินสนับสนุนทุนการศึกษา
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ และเงินสนับสนุนทุนการศึกษา
แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ
ตัวอย่างแบบฟอร์มใบสั่งซื้อ
แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง
ตัวอย่างแบบฟอร์มใบสั่งจ้าง
แบบฟอร์มขอเบิกเงินทุนศิริราชมูลนิธิในการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มขอคืนเงินยืมทดรองจ่าย
แบบฟอร์มสัญญายืมเงินทดรองจ่ายศิริราชมูลนิธิ จำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท
แบบฟอร์มสัญญายืมเงินทดรองจ่ายศิริราชมูลนิธิ จำนวนเงินเกิน 100,000 บาท
แบบฟอร์มขอคัดสำเนาหนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
แบบฟอร์มหนังสือขอทราบรายละเอียดทุน
แบบฟอร์มหนังสือขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการตั้งทุน
ฝ่ายรับบริจาค
แบบฟอร์มการบริจาค
แบบฟอร์มการบริจาคผ่านบัตรเครดิตครั้งเดียว
แบบฟอร์มการบริจาคผ่านบัตรเครดิตรายเดือน
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการบริจาคเงิน
แบบฟอร์มแจ้งรับสิทธิประโยชน์ผู้อุปการะ
แบบฟอร์มและหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (นร.2)
ระเบียบสมนาคุณผู้อุปการะ
แบบฟอร์จารึกชื่อสร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2
แบบฟอร์มจารึกชื่อศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช แผ่นป้ายเดี่ยว
แบบฟอร์มจารึกชื่อศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช แผ่นป้ายรวม