ติดต่อเรา

กองทุนในศิริราชมูลนิธิ

31 กองทุน

|

หน้า 1 จาก 4

กองทุนเพื่อการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ ๙

เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

เร่งด่วน

D707070

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราชที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการรักษา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ ๙

กองทุนเพื่อปรับปรุงตึกมหิดลบำเพ็ญ

สร้างอาคาร

เร่งด่วน

D000520

เพื่อปรับปรุงตึกมหิดลบำเพ็ญ ที่ทำการศิริราชมูลนิธิ เป็นมูลนิธิที่รับบริจาคทรัพย์สินเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาส รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ไปจนถึงการจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย

กองทุนศิริราชเพื่อผู้สูงวัย

สนับสนุนเครื่องมือแพทย์

สร้างอาคาร

เร่งด่วน

D003969

เพื่อก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช ต.นาดี จ.สมุทรสาคร สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยผู้สูงอายุแบบครบวงจร

กองทุนสร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ระยะที่ 2)

สนับสนุนเครื่องมือแพทย์

สร้างอาคาร

เร่งด่วน

D003884

เพื่อก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ระยะที่ 2) สำหรับขยายบริการตรวจและรักษาผู้ป่วย

กองทุนเพื่อผู้ป่วย รพ.ศิริราช ศิริราชมูลนิธิ

เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

เร่งด่วน

D004000

เพื่อช่วยเหลือการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโรงพยาบาลศิริราช

กองทุนปรับปรุงตึกกายวิภาคศาสตร์

เร่งด่วน

D004199

เพื่อบูรณะตึกกายวิภาคศาสตร์ให้มีสภาพสมบูรณ์ “ตึกกรอสส์” เป็นตึกที่ใช้เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ ตึกเรียนวิชาแพทย์หลังแรก ซึ่งมีประวัติยาวนานเกือบร้อยปี

กองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ

เร่งด่วน

D003366

เพื่อสนับสนุนโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

กองทุนศิริราชสู้ภัยโควิด

เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

D004039

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายดูแลรักษาผู้ป่วยโควิค 19 และซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโควิค 19 ของโรงพยาบาลศิริราช

1 2 4