ติดต่อเรา

กองทุนในศิริราชมูลนิธิ

29 กองทุน

|

หน้า 1 จาก 4

กองทุนศิริราชเพื่อผู้สูงวัย

เร่งด่วน

สร้างอาคาร

สนับสนุนเครื่องมือแพทย์

D003969

เพื่อก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช ต.นาดี จ.สมุทรสาคร สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยผู้สูงอายุแบบครบวงจร

กองทุนสร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ระยะที่ 2)

เร่งด่วน

สร้างอาคาร

สนับสนุนเครื่องมือแพทย์

D003884

เพื่อก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ระยะที่ 2) สำหรับขยายบริการตรวจและรักษาผู้ป่วย

กองทุนเพื่อผู้ป่วย รพ.ศิริราช ศิริราชมูลนิธิ

เร่งด่วน

เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

D004000

เพื่อช่วยเหลือการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโรงพยาบาลศิริราช

กองทุนปรับปรุงตึกกายวิภาคศาสตร์

เร่งด่วน

D004199

เพื่อบูรณะตึกกายวิภาคศาสตร์ให้มีสภาพสมบูรณ์ “ตึกกรอสส์” เป็นตึกที่ใช้เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ ตึกเรียนวิชาแพทย์หลังแรก ซึ่งมีประวัติยาวนานเกือบร้อยปี

กองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ

เร่งด่วน

D003366

เพื่อสนับสนุนโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

กองทุนศิริราชสู้ภัยโควิด

เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

D004039

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายดูแลรักษาผู้ป่วยโควิค 19 และซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโควิค 19 ของโรงพยาบาลศิริราช

กองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง รพ.ศิริราช ศิริราชมูลนิธิ

เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

D004001

เพื่อช่วยเหลือการรักษาและค่ายาผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกขั้นตอนในระยะสั้นและระยะยาวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโรงพยาบาลศิริราช

กองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคตา เลนส์ตาเทียม รพ.ศิริราช

เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

D004003

เพื่อช่วยเหลือจัดซื้ออุปกรณ์และรักษาผู้ป่วยโรคตาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโรงพยาบาลศิริราช

1 2 4