ติดต่อเรา

กองทุนในศิริราชมูลนิธิ

33 กองทุน

|

หน้า 1 จาก 5

กองทุนเพื่อการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ ๙

เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

เร่งด่วน

D707070

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราชที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการรักษา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ ๙

กองทุนโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติฯ

เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

เร่งด่วน

D003283

เพื่อการผ่าตัดต้อกระจกให้กับผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลการรักษาพยาบาลในทุก ๆ ปี ได้รับการรักษาและกลับมามองเห็นได้อีกครั้ง

กองทุนสนับสนุนการรักษามะเร็งปอดด้วยการแพทย์แม่นยำ

การศึกษา

เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

เร่งด่วน

D004298

เพื่อใช้ในกิจการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งปอด เช่น ค่ายา ค่าตรวจวินิจฉัย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลผู้ป่วย สนับสนุนโครงการรักษามะเร็งปอดด้วยการแพทย์แม่นยำ และการวิจัยด้านการแพทย์แม่นยำในโรคมะเร็งของศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

กองทุนเพื่อปรับปรุงตึกมหิดลบำเพ็ญ

สร้างอาคาร

เร่งด่วน

D000520

เพื่อปรับปรุงตึกมหิดลบำเพ็ญ ที่ทำการศิริราชมูลนิธิ เป็นมูลนิธิที่รับบริจาคทรัพย์สินเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาส รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ไปจนถึงการจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย

กองทุนศิริราชเพื่อผู้สูงวัย

สนับสนุนเครื่องมือแพทย์

สร้างอาคาร

เร่งด่วน

D003969

เพื่อก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช ต.นาดี จ.สมุทรสาคร สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยผู้สูงอายุแบบครบวงจร

กองทุนสร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ระยะที่ 2)

สนับสนุนเครื่องมือแพทย์

สร้างอาคาร

เร่งด่วน

D003884

เพื่อก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ระยะที่ 2) สำหรับขยายบริการตรวจและรักษาผู้ป่วย

กองทุนเพื่อผู้ป่วย รพ.ศิริราช ศิริราชมูลนิธิ

เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

เร่งด่วน

D004000

เพื่อช่วยเหลือการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโรงพยาบาลศิริราช

กองทุนปรับปรุงตึกกายวิภาคศาสตร์

สร้างอาคาร

เร่งด่วน

D004199

เพื่อบูรณะตึกกายวิภาคศาสตร์ให้มีสภาพสมบูรณ์ “ตึกกรอสส์” เป็นตึกที่ใช้เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ ตึกเรียนวิชาแพทย์หลังแรก ซึ่งมีประวัติยาวนานเกือบร้อยปี

1 2 5