ติดต่อเรา

กองทุนในศิริราชมูลนิธิ

4 กองทุน

|

หน้า 1 จาก 1

กองทุนเพื่อปรับปรุงตึกมหิดลบำเพ็ญ

เร่งด่วน

สร้างอาคาร

D000520

เพื่อปรับปรุงตึกมหิดลบำเพ็ญ ที่ทำการศิริราชมูลนิธิ เป็นมูลนิธิที่รับบริจาคทรัพย์สินเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาส รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ไปจนถึงการจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย

กองทุนศิริราชเพื่อผู้สูงวัย

เร่งด่วน

สร้างอาคาร

สนับสนุนเครื่องมือแพทย์

D003969

เพื่อก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช ต.นาดี จ.สมุทรสาคร สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยผู้สูงอายุแบบครบวงจร

กองทุนสร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ระยะที่ 2)

เร่งด่วน

สร้างอาคาร

สนับสนุนเครื่องมือแพทย์

D003884

เพื่อก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ระยะที่ 2) สำหรับขยายบริการตรวจและรักษาผู้ป่วย

กองทุนปรับปรุงตึกกายวิภาคศาสตร์

สร้างอาคาร

เร่งด่วน

D004199

เพื่อบูรณะตึกกายวิภาคศาสตร์ให้มีสภาพสมบูรณ์ “ตึกกรอสส์” เป็นตึกที่ใช้เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ ตึกเรียนวิชาแพทย์หลังแรก ซึ่งมีประวัติยาวนานเกือบร้อยปี