ติดต่อเรา

กองทุนในศิริราชมูลนิธิ

15 กองทุน

|

หน้า 1 จาก 2

กองทุนเพื่อการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

เร่งด่วน

เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

D707070

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราชที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการรักษา

กองทุนโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติฯ

เร่งด่วน

เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

D003283

เพื่อการผ่าตัดต้อกระจกให้กับผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลการรักษาพยาบาลในทุก ๆ ปี ได้รับการรักษาและกลับมามองเห็นได้อีกครั้ง

กองทุนสนับสนุนการรักษามะเร็งปอดด้วยการแพทย์แม่นยำ

เร่งด่วน

เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

การศึกษา

D004298

เพื่อใช้ในกิจการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งปอด เช่น ค่ายา ค่าตรวจวินิจฉัย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลผู้ป่วย สนับสนุนโครงการรักษามะเร็งปอดด้วยการแพทย์แม่นยำ และการวิจัยด้านการแพทย์แม่นยำในโรคมะเร็งของศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

กองทุนเพื่อผู้ป่วย รพ.ศิริราช ศิริราชมูลนิธิ

เร่งด่วน

เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

D004000

เพื่อช่วยเหลือการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโรงพยาบาลศิริราช

กองทุนศิริราชสู้ภัยโควิด

เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

D004039

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายดูแลรักษาผู้ป่วยโควิค 19 และซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโควิค 19 ของโรงพยาบาลศิริราช

กองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง รพ.ศิริราช ศิริราชมูลนิธิ

เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

D004001

เพื่อช่วยเหลือการรักษาและค่ายาผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกขั้นตอนในระยะสั้นและระยะยาวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโรงพยาบาลศิริราช

กองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคตา เลนส์ตาเทียม รพ.ศิริราช

เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

D004003

เพื่อช่วยเหลือจัดซื้ออุปกรณ์และรักษาผู้ป่วยโรคตาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโรงพยาบาลศิริราช

กองทุนค่าเลือดเพื่อผู้ป่วย รพ.ศิริราช ศิริราชมูลนิธิ

เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

D004004

เพื่อจัดซื้อและสนับสนุนอุปกรณ์ในการตรวจ และถ่ายโลหิตสำหรับผู้บริจาคโลหิตและผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราช

1 2