ติดต่อเรา

กองทุนในศิริราชมูลนิธิ

2 กองทุน

|

หน้า 1 จาก 1

กองทุนสนับสนุนการรักษามะเร็งปอดด้วยการแพทย์แม่นยำ

เร่งด่วน

เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

การศึกษา

D004298

เพื่อใช้ในกิจการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งปอด เช่น ค่ายา ค่าตรวจวินิจฉัย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลผู้ป่วย สนับสนุนโครงการรักษามะเร็งปอดด้วยการแพทย์แม่นยำ และการวิจัยด้านการแพทย์แม่นยำในโรคมะเร็งของศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

กองทุนสนับสนุนการศึกษา นักศึกษาในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

การศึกษา

D002184

เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์การศึกษา