ติดต่อเรา

กองทุนในศิริราชมูลนิธิ

10 กองทุน

|

หน้า 1 จาก 2

กองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคติดต่อ

เร่งด่วน

สนับสนุนเครื่องมือแพทย์

D004307

เพื่อปกป้องและป้องกันกลุ่มเป้าหมายเยาวชนและประชาชนไทยจากการติดเชื้อเอชไอวี โดยมุ่งเน้นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ให้การปรึกษา จัดส่งชุดตรวจหาเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง เชื่อมต่อสู่สถานพยาบาล

กองทุนเพื่อการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

เร่งด่วน

เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

D707070

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราชที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการรักษา

กองทุนโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติฯ

เร่งด่วน

เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

D003283

เพื่อการผ่าตัดต้อกระจกให้กับผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลการรักษาพยาบาลในทุก ๆ ปี ได้รับการรักษาและกลับมามองเห็นได้อีกครั้ง

กองทุนสนับสนุนการรักษามะเร็งปอดด้วยการแพทย์แม่นยำ

เร่งด่วน

เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

การศึกษา

D004298

เพื่อใช้ในกิจการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งปอด เช่น ค่ายา ค่าตรวจวินิจฉัย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลผู้ป่วย สนับสนุนโครงการรักษามะเร็งปอดด้วยการแพทย์แม่นยำ และการวิจัยด้านการแพทย์แม่นยำในโรคมะเร็งของศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

กองทุนเพื่อปรับปรุงตึกมหิดลบำเพ็ญ

เร่งด่วน

สร้างอาคาร

D000520

เพื่อปรับปรุงตึกมหิดลบำเพ็ญ ที่ทำการศิริราชมูลนิธิ เป็นมูลนิธิที่รับบริจาคทรัพย์สินเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาส รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ไปจนถึงการจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย

กองทุนศิริราชเพื่อผู้สูงวัย

เร่งด่วน

สร้างอาคาร

สนับสนุนเครื่องมือแพทย์

D003969

เพื่อก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช ต.นาดี จ.สมุทรสาคร สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยผู้สูงอายุแบบครบวงจร

กองทุนสร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ระยะที่ 2)

เร่งด่วน

สร้างอาคาร

สนับสนุนเครื่องมือแพทย์

D003884

เพื่อก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ระยะที่ 2) สำหรับขยายบริการตรวจและรักษาผู้ป่วย

กองทุนเพื่อผู้ป่วย รพ.ศิริราช ศิริราชมูลนิธิ

เร่งด่วน

เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

D004000

เพื่อช่วยเหลือการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโรงพยาบาลศิริราช

1 2