ติดต่อเรา

กองทุนในศิริราชมูลนิธิ

10 กองทุน

|

หน้า 2 จาก 2

กองทุนปรับปรุงตึกกายวิภาคศาสตร์

เร่งด่วน

สร้างอาคาร

D004199

เพื่อบูรณะตึกกายวิภาคศาสตร์ให้มีสภาพสมบูรณ์ “ตึกกรอสส์” เป็นตึกที่ใช้เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ ตึกเรียนวิชาแพทย์หลังแรก ซึ่งมีประวัติยาวนานเกือบร้อยปี

กองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ

เร่งด่วน

D003366

เพื่อสนับสนุนโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

1 2