ติดต่อเรา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 170 (3/2566)

2023-11-02

         วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 170 (3/2566) ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ตึกมหหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2 รพ.ศิริราช โดยมี ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รองประธานกรรมการศิริราชมูลนิธิ คนที่ 1 ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รศ. ดร. นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช พร้อมด้วยคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ และผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เฝ้า ฯ รับเสด็จ
         เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงหน้าตึกอำนวยการ รพ.ศิริราช ได้เสด็จ ฯ ไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงคม จากนั้นเสด็จ ฯ ไปยังศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี ทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงคม และทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงคม
         ต่อมาเสด็จ ฯ ไปยังตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2 ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์หมู่ ฯ ทรงคม แล้วเสด็จเข้าห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ประทับพระราชอาสน์ ณ โต๊ะประชุม ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และศิริราชมูลนิธิ จากนั้น ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รองประธานกรรมการศิริราชมูลนิธิคนที่ 1 กราบบังคมทูลเบิก รศ. ดร.รัชนีกร กัลล์ประวิทธ์ กรรมการและผู้ช่วยผู้จัดการ เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายของที่ระลึก
         จากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำเนินการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลิธิ ครั้งที่ 170 (3/2566) ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
         1. เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
         2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม
         3. เรื่องสืบเนื่อง
         4. เรื่องเพื่อพิจารณา
         5. เรื่องอื่น ๆ
         การประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อทรงทราบ และทรงมีพระราชวินิจฉัยโดยสรุป เช่น
         1. ผลการดำเนินงานของศิริราชมูลนิธิ ปี 2566 (มกราคม – กันยายน 2566)
         2. รายงานความคืบหน้าของโครงการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและค่าใช้จ่ายสูง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบ ๑๐๐ ปี ประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ปี 2561 – 2566 (โครงการ ฯ สิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566)
         มียอดเงินบริจาคทั้งสิ้น (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 - 30 กันยายน 2566) 1,214 ล้านบาทเศษ
         ยอดเงินเบิกจ่ายเกี่ยวกับผู้ป่วย 5,974 ราย 1,059 ล้านบาทเศษ
         3. เสนอเปิดโครงการใหม่ภายใต้ชื่อ “โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ๗๐ พรรษา เพื่อรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ปี พ.ศ. 2566 – 2568” โดยเริ่มโครงการฯ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 – 3 กันยายน 2568
        ทั้งนี้ ศิริราชมูลนิธิเป็นองค์กรสาธารณกุศล จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2512 โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็นองค์ประธานองค์แรก ต่อมาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับเป็นองค์ประธาน ปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัย ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย รพ.ศิริราช ตลอดจนร่วมมือ ส่งเสริม และประสานงานกับสถาบันการกุศลอื่น ๆ ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัย รวมทั้งการรักษาพยาบาล อันจะยังประโยชน์ต่อผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
         สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษา การค้นคว้าวิจัย ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย รพ.ศิริราช ได้ที่ศิริราชมูลนิธิ รพ.ศิริราช ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2 โซน B (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามเพิ่มเติม โทร 02 419 7658-60, 02 414 1414 และ ศิริราชมูลนิธิ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ศาลายา) ชั้น G โซน A (วันจันทร์-วันเสาร์) หยุดทุกวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามเพิ่มเติม โทร 02 849 6726
 
 
 
 
 
 
 

แชร์เนื้อหานี้