ติดต่อเรา

ช่องทางการบริจาค

ศิริราชมูลนิธิเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 85

ตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อน
ภาษีเงินได้ ประจำปีตามกฎหมายกำหนด โดยท่านสามารถ
ร่วมบริจาคผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ดังนี้

บริจาคผ่านเว็บไซต์ศิริราชมูลนิธิ

บริจาคผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี : ศิริราชมูลนิธิ

016-3-04650-5

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช (กระแส)

638-2-09999-9

ธนาคารกสิกรไทย สาขาศิริราช

085-2-32114-0

ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาศิริราช

901-7-00988-8

ธนาคารกรุงเทพ สาขารพ.ศิริราช

ปิยมหาราชการุณย์ 

020-02404205-1

ธนาคารออมสิน สาขาศิริราช

662-2-22152-9

ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์บริการบุคลากร โรงพยาบาลศิริราช และลูกค้า Precious Plus

157-1-22555-5

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอรุณอมรินทร์

บริจาคผ่าน Mobile Application ระบบ e-Donation

e-Donation
Biller Name: ศิริราชมูลนิธิ
Biller ID: 099300039694491

 

สามารถลดหย่อนภาษีในนามเจ้าของบัญชีเท่านั้น ไม่ได้รับใบเสร็จบริจาค

บริจาคเพื่อลดหย่อนภาษี 2 เท่า ผ่านระบบ e-Donation

บริจาคผ่านบัตรเครดิต

ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มเพื่อทำการบริจาค ผ่านช่องทางการตัดบัตรเครดิตแบบครั้งเดียว/แบบรายเดือน หรือ กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อทำการบริจาคแบบรายเดือน 

 

บริจาคผ่านธนาณัติและเช็ค

  • ธนาณัติ

        สั่งจ่ายในนาม ศิริราชมูลนิธิ สั่งจ่าย ปท.ศิริราช 10702

  • เช็ค

        ขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY สั่งจ่าย ศิริราชมูลนิธิ

บริจาคผ่านแอปพลิเคชัน

Shopee Pay

Rabbit Line Pay

True Money Wallet

บริจาคด้วยตนเอง

1. โรงพยาบาลศิริราช ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 7:30 – 17:30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8:30 – 16:30 น.
โทรศัพท์ 02-419-7658-60, 02-414-1414 ต่อ 101-104

 

2. โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2 โซน B

วันจันทร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลา 9:00 – 15:30 น.
โทรศัพท์ 0-2419-2046

 

3.ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ศาลายา) ชั้น G โซน A

วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 8:30 – 16:30 น.
หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์ 0-2849-6726

เพิ่มเติม

การขอรับใบเสร็จบริจาค กรุณาส่งหลักฐานใบนำฝากธนาคาร พร้อม ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์

และเลขบัตรประจำตัวประชาชน

 

ส่งผ่านทาง

Line : @sirirajfoundation 

E-mail : [email protected] 

Fax : 0-2419-7687

ไปรษณีย์ : ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช ตึกมหิดลบำเพ็ญ 

ชั้น 1 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพฯ 10700  

 

การบริจาคเพื่อลดหย่อนภาษี 2 เท่า ผู้บริจาคยินยอมให้เลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อนำส่งระบบ e-Donation

กรณีไม่สะดวกให้เลขบัตรประจำตัวประชาชนใบเสร็จจะลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า

การขอรับใบเสร็จบริจาค

การขอรับใบเสร็จบริจาคเพื่อลดหย่อนภาษีประจำปี กรุณาส่งสำเนาใบนำฝาก พร้อม ชื่อ – นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์มายังศิริราชมูลนิธิเพื่อออกใบเสร็จรับเงินภายในปีภาษี หรือภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ช่องทางการส่งเอกสาร

ศิริราชมูลนิธิ
ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2
ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700

 

Line: @sirirajfoundation 

Email: [email protected]

Fax: 0-2419-7687