ติดต่อเรา

กองทุนในศิริราชมูลนิธิ

10 กองทุน

|

หน้า 1 จาก 2

กองทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

ศิริราช-กาญจนา

J000016

เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

กองทุนศิริราชมูลนิธิ (ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก)

ศิริราช-กาญจนา

J000000

เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสและสนับสนุนกิจการของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

กองทุนศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

ศิริราช-กาญจนา

J000002

เพื่อช่วยผู้ป่วยผู้ด้อยโอกาสในการรักษาผู้ป่วยโรคทางออร์โธปิดิกส์ และเพื่อพัฒนางานออร์โธปิดิกส์ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

กองทุนเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศิริราช-กาญจนา

J000005

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

กองทุนจักษุ

ศิริราช-กาญจนา

J000007

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสด้านจักษุของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

กองทุนอายุรศาสตร์

ศิริราช-กาญจนา

J000011

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสและเพื่อการศึกษา ฝึกอบรม วิจัย แผนกอายุรศาสตร์ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

กองทุนเพื่อกุมารเวชศาสตร์

ศิริราช-กาญจนา

J000018

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในหน่วยกุมารเวชศาสตร์และสนันสนุนกิจการของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

กองทุนเพื่อผู้ป่วย

ศิริราช-กาญจนา

J000020

เพื่อช่วยเหลือการรักษาผู้ป่วยของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

1 2