ติดต่อเรา

กองทุนในศิริราชมูลนิธิ

5 กองทุน

|

หน้า 1 จาก 1

กองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคติดต่อ

เร่งด่วน

สนับสนุนเครื่องมือแพทย์

D004307

เพื่อปกป้องและป้องกันกลุ่มเป้าหมายเยาวชนและประชาชนไทยจากการติดเชื้อเอชไอวี โดยมุ่งเน้นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ให้การปรึกษา จัดส่งชุดตรวจหาเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง เชื่อมต่อสู่สถานพยาบาล

กองทุนศิริราชเพื่อผู้สูงวัย

เร่งด่วน

สร้างอาคาร

สนับสนุนเครื่องมือแพทย์

D003969

เพื่อก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช ต.นาดี จ.สมุทรสาคร สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยผู้สูงอายุแบบครบวงจร

กองทุนสร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ระยะที่ 2)

เร่งด่วน

สร้างอาคาร

สนับสนุนเครื่องมือแพทย์

D003884

เพื่อก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ระยะที่ 2) สำหรับขยายบริการตรวจและรักษาผู้ป่วย

กองทุนธงวันมหิดล

สนับสนุนเครื่องมือแพทย์

D111111

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราช (บริจาคตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รับธงผืนเป็นที่ระลึกหรือจนกว่าธงผืนจะหมด)

กองทุนเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.ศิริราช ศิริราชมูลนิธิ

สนับสนุนเครื่องมือแพทย์

D004008

เพื่อจัดซื้อและสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับการตรวจรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราช